HAKKIMIZDA

Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.nin kuruluşu 16.03.1987 tarihinde tescil edilerek kuruluşu gerçekleşmiştir.

Şirketin Maksat ve Konusu:

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, sağlıklı kentleşme, ülkenin sosyo-ekonomik gelişimi ve yaşam kalitesini öne alan müşavirlik, mühendislik, müteahhitlik, işletmecilik, ticaret, araştırma geliştirme, enerji ve teknoloji yatırımları yapmak, bu alanlarda hizmet ve işbirlikleri gerçekleştirmek.

Şehir içi karayolu yapısını, trafik düzenini etüt etmek, projelendirmek, demiryolu ve raylı sistem konularında etüt ve projelendirme ile müşavirlik hizmeti vermek, toplu taşıma hizmetleri konusunda taahhütte bulunmak, taşımacılık yapmak.

Her türlü harita, mimari, statik ve mekanik plan-proje çizimi, taahhüt ve müşavirliği yapmak, uygulamaya koymak, fenni mesulluk almak, proje yöneticiliği ile her türlü inşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak, elektrik üretimi ve dağıtımı ile elektrik üretim ve dağıtım tesisleri kurmak ve işletmek.

Kentleşme ve kent yaşamıyla ilgili her türlü konuda araştırma, geliştirme, veri oluşturma, raporlama, etüt, planlama, projelendirme, müşavirlik hizmetleri vermek; kent, kır ve sakınım (risk azaltma), harita planlaması yapmak.

Kentleşme stratejileri, yerleşim kararları, inşaat modelleri, mimari tasarımlar, yapı stokunu inceleme, yüksek performanslı malzeme teknolojilerinin araştırılması ve uygulamalarını yapmak, afet risk ve etkilerini araştırmak, etüt ve projeler geliştirmek, bilim ve teknoloji esaslı çalışmalar yapmak.

VİZYON

Vizyon

Egeşehir, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri gibi paydaşlarının katkılarıyla birlikte, küresel ve yerel kalite standartlarında, iklim krizi ve diğer afetleri odağına alan sağlıklı kentleşme ve güvenilir yapılaşma için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kullanarak adil, şeffaf ve uzlaşmaya dayalı kent ve barınma hakkı yaklaşımıyla yapı ve mühendislik alanlarının ilgili tüm gereksinimlerini karşılamayı amaçlar.

MİSYON

Misyon

Geliştirdiği yapı ve projeleri, mühendislik, mimarlık ve planlama ilkeleri doğrultusunda, çevresi ile birlikte kurgulayarak yenilikçi ve nitelikli yaşam alanları yaratmak; kent ve insan odaklı yaklaşımdan ödün vermeden Egeşehir kalite ve standartlarını koruyup artırarak etkinlik alanları dahilinde geçmişin kültürel birikimlerini çağdaş kentlere aktaran sürdürülebilir değerler yaratmak.

HEDEFLER

Ulusal ve uluslararası standartları en üst düzeyde karşılayabilecek yetenekte ilgili sektörlerin, özel/kamu kurum ve kuruluşlarının test ve deney gereksinimleri konusunda bilirkişi niteliğine haiz yetkin bir “Yapı ve Zemin Laboratuvarı” kurmak. Öncelikle kent ardından da bölgesel ve ulusal ölçekte, özel olarak deprem genel olarak ise tüm afetlere yönelik yapı stoğu, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planları gibi hazırlık çalışmalarını yapabilme yetkinliğine kavuşmak. Ulusal ve uluslararası teknokentler, üniversiteler ve diğer araştırma merkezleri ile birlikte yapı sağlığı izleme, deprem/ tsunami erken uyarı sistemleri konusunda ortak projeler gerçekleştirerek Ar-Ge Merkezi işlevi üstlenmek; bu sistemlerden elde edilecek verilerin tüm paydaşların kullanabileceği hale getirmek. Ulusal ve uluslararası teknokentler, üniversiteler ve diğer araştırma merkezleri ile birlikte yapı sağlığı izleme, deprem/ tsunami erken uyarı sistemleri konusunda ortak projeler gerçekleştirerek Ar-Ge Merkezi işlevi üstlenmek; bu sistemlerden elde edilecek verilerin tüm paydaşların kullanabileceği hale getirmek. Niteliksiz yapı stoğunun ada ve parsel bazında yenilenmesi amacıyla, ilgili meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerinin katkısıyla, yurttaşların her türlü mali, idari ve hukuksal taleplerinin karşılandığı, proje ve yapım süreçlerini de tümüyle içeren “Güvenilir Yapılaşma Programı” geliştirerek hizmet sunmak. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin belirlediği ya da ileride belirleyeceği rezerv ve kentsel dönüşüm alanlarında nitelikli, erişilebilir maliyetli ve afet odaklı konut projeleri geliştirmek, bu amaç doğrultusunda gerektiğinde özel/kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklıklar kurmak. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bağlı kurum, kuruluş ve iktisadi teşebbüslerinin proje, müşavirlik, kontrollük ve yapıma yönelik talep edeceği tüm mühendislik, mimarlık ve planlama işlerine yönelik hizmet vermek.