HIZMETLER

Müşavirlik Hizmetleri

Her türlü şehir planlaması, avan projeleri, her türlü ölçekte imar planları, harita, master plan programları, fizibilite yapımı, danışmanlık, etüt, araştırma, plan-proje, laboratuvar, numune toplamak, deney yapmak rapor vermek, araştırma geliştirme, zemin etüdü, mikrobölgeleme, deprem ve afet riskleri çalışmaları yapmak; yapı sağlığı tespiti ve izleme, yapı envanteri, bilgisayar ve teknoloji merkezleri tesisi, modern teknik gelişmelerinden yararlanarak çevre sağlığı standartlarının arıtma tesislerine ilişkin yeni inşaat metotlarının araştırılması, etüt ve projelendirilmesi müşavirliğini yapmak, veri toplama-işleme-değerlendirme, kaynakların kullanımı, inşaat metotları ile malzeme performanslarının ve inşaat kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ve benzeri konularda danışmanlık yapmak,

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri

Arazi kullanımı, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, her türlü haritacılık, sakınım (risk azaltma) planları, peyzaj projesi, bulvar anayol, cadde, sokak, meydan vb. tanzimi, trafik düzenlemesi ulaşım planları, alt yapı, içme suyu şebekeleri ve arıtılması, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması, atılması, toplu konut ve benzeri konularda planlama ve projelendirme hizmetleri vermek. Şirket konuları ile ilgili proje, plan teknik hesapları, teknolojik yenileme çalışmaları yapmak planlama, mühendislik, mimarlık hizmetleri vermek, onarım, dekorasyon, restorasyon, peyzaj, inşaat taahhüt konularında mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde bulunmak.

Müteahhitlik Hizmetleri

Onanmış plan ve projelerin uygulamaya konulabilmesi için ihale şartnameleri hazırlamak, ihale etmek, ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak. Proje ve ihale bedelleri üzerinden belli yüzdelerde süpervizyon (proje, kalite kontrol, mühendislik) hizmetleri yapmak. İnşaatların denetim ve yönetimini yapmak, istihkaklar hazırlamak, ödemeleri izlemek, taahhüt edilen inşaatları yapmak, toplu konut dahil olmak üzere konut alanında arsa satın almak, kendi arsaları üzerinde konut, villa, iş yeri benzeri yapıları inşa etmek ve bu işleri arsa payı karşılığı sözleşmeler akdederek ya da kişi, kooperatif ve diğer tüzel kişiliklerle işbirliği suretiyle yapmak, satın almak, satmak, kiraya vermek, bu konularda gerçek yada tüzel kişilerle ortaklık tesis etmek; Türkiye genelinde kamu kurum, kuruluş ve iştiraklerinin ihalelerine mevcut yasalara uygun olarak katılmak, alınan projeleri sonuçlandırmak.

Laboratuvar Hizmetleri

Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. bünyesinde kurulmuş olan Egeşehir Laboratuvarı, Çiğli - Evka-5 mahallesinde bulunan ve Egeşehir A.Ş.’ye ait olan yerinde faaliyetine başlamıştır.

Laboratuvarımız, personel ve ekipman olarak Riskli Yapı Tespit ve Mikrobölgeleme ve Plana Esas Zemin Etütleri çalışmalarını yürütmek üzere donatılmıştır.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapmış olduğumuz başvuru sonrasında laboratuvarımız yetkilendirilerek, 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar listesinde yer almıştır.TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Belgesi’ne başvurumuz yapılmış olup sonuçlanması beklenmektedir.

Egeşehir Laboratuvarı, kurulu sistem ve personel yapısı ile dinamik ve gelişime açık bir çalışma modeline sahiptir. Laboratuvarımız tüm kurum ve üniversiteler ile işbirliği içinde projeler yapacak, yeni ve değişen standartlara göre envanterini güncel tutacak ve geliştirecek, yeni uzmanların yetişmesine ve deney yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak ekip anlayışı ile çalışacaktır.

Riskli Yapı Tespiti

Kentsel Dönüşüm Kanunu ile eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, deprem hasarlı, kaçak binalarınız için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Lisanslı Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.‘ye başvuruda bulunup Deprem Risk Raporu alarak binalarınızı yaşanabilir, depreme dayanıklı olarak yeniden inşaa edebilirsiniz. Türkiye’nin her yerinde, sizin talep ve inisiyatifiniz ile bu kanundan yararlanabilirsiniz.

İşletmecilik Hizmetleri

Şirketin maksat ve konusuna uygun işletme kurmak, bakım ve işletme talimatlarını hazırlamak, personel eğitimini sağlamak, inşaatların geçici ve kesin kabullerini yapmak. Konusu ile ilgili sınai ve ticari tesisler kurmak, tesis yönetimi ve işletimini yapmak. İşletmelerin sağlıklı, verimli ve amacına uygun olarak yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve gerektiğinde tüm bu işleri taahhüt etmek.

Ticari Hizmetler

Şirketin konusuna giren hizmet ve malların tanıtımı ve pazarlamasını yapmak üzere yurt içinde ve yurt dışında pazarlama, reklam ve tanıtma birimleri kurabilir veya mevcutlara iştirak edebilir. İşbirliği yapabilir, taahhüt ettiği işlerin bir kısmını veya tamamını başkalarına devredebilir. Konusu ile ilgili yerli veya yabancı kuruluşlar ile ortaklık kurabilir, kurulmuş yerli yabancı şirketlere iştirak edebilir. Yapılan tesislerle ve konusu ile ilgili şirketin yürüttüğü taahhüt işleri için her türlü makineleri, teçhizatları, malzemeleri satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, mal ithal ve ihraç edebilir. Şirket amacının gerçekleşmesinde gerekli araç, bina sabit tesis ve menkulleri satın alır, tadil eder, üzerine inşaat yapar ve bunları satar, kiraya verir ve özel ve tüzel kişilerle ortaklık tesis edebilir.

Enerji Hizmetleri

Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak; her türlü elektrik enerjisi üretim ve dağıtım tesisleri kurmak, üretmek, işletmek, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, satmak; üretim ve dağıtım şirketleri ile ortaklık ilişkisine girmek